Заявка за Оценка

Блог

Коефициент на капитализация

Коефициент на капитализация

Коефициент на капитализация - Метод на кумулативното построяване

Пример: Изчисляване на Коефициент на Капитализация за офис сграда.

В настоящия случай отчитайки текущите пазарни условия, коефициента на капитализация е изчислен съгласно метода на кумулативното построяване. Метода на кумулативното построяване се основава на предположението, че Коефициента на капитализация се явява функция от риска и се изчислява като сума от всички рискове присъщи на конкретния недвижим имот.

КОЕФИЦИЕНТА НА КАПИТАЛИЗАЦИЯ СЕ СЪСТОИ ОТ:

Безрискова норма на възвращаемост, Премия за риск, Премия за ниска ликвидност на недвижимите имоти