Заявка за Оценка

Оценка на Земеделски земи и Трайни насаждения

На първо място, оценката на земеделски земи се основава на тяхното разрешено и най-ефективно използване при отчитане на особеностите на района в който се намират. Практиката показва, че съществуват два варианта за оценка на земеделска земя. В първия случай, се оценяват земеделски земи, които са били закупени с цел по-нататъшна промяна на предназначението на земята, например за търговско, промишлено или жилищно строителство. Във втория случай, това са земеделски земи, които се използват по предназначение.

Парцели, отнасящи се към първата група, могат да бъдат оценени чрез метода на пазарните аналози, сравнявайки ги с подобни терени, за които се планира бъдеща промяна на предназначението. Предложенията за продажба на такива имоти лесно се различават от офертите на земи, принадлежащи към втората категория.

Земите със селскостопанско предназначение могат да бъдат разграничени на:

 1. 1. Поземлени имоти в земеделски територии (ниви, ливади, пасища, мери, трайни насаждения);
 2. 2. Земеделска земя застроена със съществуващи сгради, селскостопански постройки и съоръжения, използвани за производството на продукция;
 3. 3. Земеделски земи, с изградени върху тях пътища, комуникации, водоеми и др.

Основни фактори влияещи върху стойността на земеделската земя

В повечето случаи стойността на земята се влияе от такива фактори, като местоположението, транспортната достъпност, наличието на комуникации, форма, размери и др. При оценка на земеделски земи допълнително върху стойността влияе на и качеството плодородие на почвата.

Сред основните фактори, които определят плодородието на земята са качествените характеристики на почвения слой земя (съдържание на хранителни вещества, съдържанието на влага, аерация, механичен състав, структурен състав, киселинност и други) релефа и микроклимата. Така, например, земеделска земя в Северната част на страната (Дунавската равнина) се оценява от пазара по-скъпо от земеделски площи в районите на Южна България.

Най-честите причини за изготвяне на Оценка на Земеделски земи:

 • Покупко-продажба на земя
 • Инвестиция в земеделска земя с цел получаване на доход (рента)
 • Залог на земеделски земи
 • Получаване на земя като наследство или дарение
 • Определянето на адекватни цени при отдаване под наем на земеделска земя
 • Подялба на земеделски земи между наследници и обезщетения на съсобственици
 • Замяна на държавна и общинска земя със земи на частни лица
 • Приватизация на държавни и общински земи
 • При оземляване на малоимотни и безимотни 

Списък на необходимите документи

 1. 1. Копие от документ удостоверяващ Вещното право (Нотариален Акт за покупко продажба, Договор за покупко продажба, Акт за общинска собственост, Акт за държавна     собственост и др).
 2. 2. Копие от актуална Скица на поземлен имот.
 3. 3. Други (копия) - при необходимост се изискват от клиента индивидуално

Цени и срок за изпълнение при оценка на Земеделски земи и Трайни насаждения

Тип на оценяваният Обект

Цена в лева

Срок

Земеделска земя и трайни насаждения единичен имот

     250

3-5 работни дни

Земеделска земя и трайни насаждения до 20 имота

по договаряне

3-5 работни дни

Земеделска земя и трайни насаждения над 20 имота (за бр.)

по договаряне

3-5 работни дни

Други Земеделски имоти непосочени в списъка

от 500

    5 работни дни