Заявка за Оценка

Оценка на Индустриални имоти

Оценката на недвижими имоти с производствено предназначение е труден процес, защото са необходими знания за спецификата на производствените процеси в различни отрасли на промишлеността. Натрупания от нас опит при оценка на индустриални имоти показа, че промишлените обекти често не са еднородни и се състоят от няколко основни части, които са елементи на единен организъм, функциониращ във времето.

В състава на промишлени предприятия със затворен цикъл (т.е. предоставящи на пазара крайни продукти) се съдържат следните основни компоненти, които могат да бъдат обект на оценка:

 • Поземлени имоти (Парцели);
 • Сгради и съоръжения;
 • Вътрешнозаводска инфраструктура и комуникации (пътища, водопроводи, газопроводи и топлопроводи, канализация, транспортни галерии, продуктопроводи и др);
 • Енергийни блокове (сгради);
 • Административно-управленски блок (сгради) обслужващ системата на комуникация;
 • Система за осигуряване на промишлената безопасност (сгради);
 • Индивидуални пречиствателни станции;
 • Блок за битово обслужване (сгради) и др

Както показва практиката на нашата работа при оценка на индустриални имоти, трябва да се отчетат следните особености при изчислявянето на пазарната стойност:

 • Ограничено търсене и висока стойност на възпроизвеждането на подобен обект;
 • Специфика на конкуренцията и ограничен пазар на този вид обекти;
 • Състоянието на технологичното ниво на производство и неговото съответствие с напредъка на науката и технологиите;
 • За разлика от другите нежилищни недвижими имоти (търговски и административни), върху стойността на индустриалните имоти, не винаги влияе фактора за                       местоположението;
 • Едни от основните фактори, които формират стойността на промишлени обекти е възможността за осигуряване на такива ресурси, като вода, газ и най-вече                         електрозахранване (възможност за увеличаване на свързана мощност);
 • Не на последно място място върху пазарната стойност на индустриалните имоти влияе близостта до суровини и материали обезпечаващи производството и                         възможностите за осигуряване на нормите за опазване на околната среда.

Основните подходи за оценка на недвижими имоти с производствено предназначение, са следните:

Разходен подход, характеризиращ се като съвкупност от методи за оценка, основан върху определянето на разходите, необходими за възстановяване или замяна на основните елементи на обекта с отчитане на неговото физическо, функционално и икономическо изхабяване (амортизация).

Сравнителен подход, основан на сравнението на обекта на оценка с подобни обекти, за които има информация за сделки и постигнати цени.

Доходен подход, основан на определянето на очакваните приходи от обекта на оценка (в повечето случаи, доходния подход не се прилага при оценка на индустриални имоти).

Оценителите от Кепитъл Консултантс ЕООД имат натрупан голям опит при оценки на недвижими имоти с производствено предназначение, в различни региони и различни сектори на промишлеността в т.ч. нефтопреработвателна, хранително-вкусова, производство на алкохол, пластмаси, метални изделия и др.

Списък на необходимите документи

1.Копие от документ удостоверяващ Вещното право (Нотариален Акт за покупко продажба, Договор за покупко продажба, Нотариален Акт за учредяване право на строеж,      Акт за общинска собственост, Акт за държавна собственост и др).

2.Копие от Скица на поземлен имот (ако е включена земя).

3.Архитектурни проекти, обяснителни записки и др.

4.Строителни книжа, документи, договори за извършени ремонти

5.Сертификати, лицензионни документи (ако има такива)

6.Данъчна оценка

7.Удостоверения, разрешителни за въвеждане в експлоатация и др.

8.Други (копия) - при необходимост се изискват от клиента индивидуално

Цени и срок за изпълнение при оценка на Индустриални имоти

Тип на оценяваният Обект

Цена в лева

Срок

Производствена сграда с прилежащ терен

  от 600

3-5 работни дни

Производствена сграда с Р.З.П до 500 м2

       600

3-5 работни дни

Производствена сграда с Р.З.П до 700 м2

       700

3-5 работни дни

Производствена сграда с Р.З.П до 1000 м2

       800

3-5 работни дни

Производствена сграда с Р.З.П над 1000 м2

от 1000

3-5 работни дни

Други Индустриални имоти непосочени в списъка

от   800

5 работни дни