Заявка за Оценка

Оценка на къмпинг "Пирин"

Оценка на Недвижими имоти собственост на "Камчия" А.Д.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Правителство на гр. Москва

АКТИВИ: Недвижими имоти - Къмпинг с прилежащ  терен

БИЗНЕС СЕКТОР: Туризъм

ЦЕЛ: Определяне на Пазарната Стойност

ВИД СДЕЛКА: Покупко-продажба на активи

ВИД СТОЙНОСТ: Пазарна стойност

ИЗПОЛЗУВАНИ ПОДХОДИ: Приходен, Разходен, Сравнителен 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Доклад изготвен на два езика (български и руски) включително съгласно РСО и приет от назначена комисия в Правителството на гр. Москва.

 ИЗПОЛЗУВАНИ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНКА: Стандарти за Бизнес оценяване издание на Агенцията за приватизация СБО 1-СБО 9, Международни стандарти за оценка – The International Valuation Standards - издание на The International Valuation Standards Council (IVSC), Единни стандарти за професионална оценителска практика - Uniform Standards of Professional Appraisal Practice издание на The Appraisal Foundation, Европейски стандарти за оценяване – European Valuation Standards издание на The European Group of Valuers Association (TEGOVA), Стандарти за Бизнес оценяване – Business Valuation Standards издание на Американското сдружение на оценителите – American Society of Appraisers, Федерални стандарти за оценка - Федеральные стандарты оценки, (ФСО 1-11) издание на Министерство на Икономическото Развитие и Търговията на Руската Федерация.