Заявка за Оценка

Оценка на Машини и Съоръжения

Машините и съоръженията са категории, които включват в себе си огромно разнообразие от обекти на движимо имущество.

Как да се направите оценка на машини и съоръжения с цел изясняване на пазарната им стойност?

Разбира се, като се консултирате със специалист-независим оценител който да извърши необходимите анализи и да определи актуална стойност на вашето оборудване. Обикновено за основа се използуват единици аналогично оборудване, действащи на пазара. Определя се степента на изхабяване (амортизация), и икономическият потенциал при работата на оборудването.

Кепитъл Консултантс ЕООД извършва оценка на пазарната стойност на движимо имущество (машини, съоръжения, оборудване) основните от които са:

 • Оценка на единично оборудване, включително: Производствени машини, Агрегати, Преси, Офис техника и офис оборудване, Средства за комуникация, Мебели и др.
 • Оценка на комплексно оборудване, включително: Технологични комплекси, Автоматизирани линии, Роботизирани комплекси, Производствени и поточни линии и др.

Процедура при извършване на оценка на Машини и Съоръжения

Оценката на Машини и Съоръжения се осъществява по определен регламент, който е индивидуален за всеки оценител. Първоначално се извършва оглед на оборудването, събират се данни за неговото актуално състояние и се отчитат индивидуалните му характеристики. След това се извършва анализ на пазара и се избира методика за оценка, в съответствие с качествата и особеностите на машините и съоръженията обект на оценка. След като се приложат оптималните техники се пристъпва към изготвяне на оценка съобразно утвърдената методология. Процеса по оценка на Машини и Съоръжения завършва с оформянето на доклад за оценка с типизирана форма и съдържание.

Най-честите причини за Оценка на Машини и Съоръжения:

 • Покупко-продажба
 • Залог на Машини и Съоръжения;
 • Внасяне на дял в уставния капитал на дружество;
 • Изготвяне на финансови отчети на дружеството в съответствие с Международните счетоводни стандарти (МСС) и Националните счетоводни стандарти (НСС);
 • Определянето на адекватни цени при отдаване под наем на Машини и Съоръжения;
 • Преразглеждане и преоценка на стойността на дълготрайните активи;
 • Съставяне на ликвидационен баланс при реорганизация на предприятието;
 • Изчисляване на причинени щети;
 • Разглеждане на дела в съда;
 • Застраховане;
 • Разделяне имущество при развод и делба.

Списък на необходимите документи и информация

 1. 1. Копия от фактури, договори или други документи за закупуване на оборудването
 2. 2. Технически паспорт
 3. 3. Списък на всички единици на оценяваната машина (съоръжение)
 4. 4. Указание на марка и модел на машината (съоръжението)
 5. 5. Държава производител и фирма производител на оборудване
 6. 6. Година на производство на машината (съоръжението)
 7. 7. Предназначение на машината (съоръжението)
 8. 8. Технически характеристики и спецификации на на машината (съоръжението)
 9. 9. Текущото състояние на оборудването.
 10. 10. Извършени ремонти и профилактика (договори)
 11. 11. Чертежи, обяснителни записки и др.
 12. 12. Други (копия) - при необходимост се изискват от клиента индивидуално

Цени и срок за изпълнение при оценка на Машини и Съоръжения

Тип на оценяваният Обект

Цена в лева

Срок

Лек автомобил със стойност до 50 000 лв.

        200

3-5 работни дни

Товарен автомобил със стойност до 50 000 лв.

        250

3-5 работни дни

Селскостопанска машина със стойност до 50 000 лв.

        250

3-5 работни дни

Прикачен инвентар със стойност до 50 000 лв.

        200

3-5 работни дни

Производствена машина със стойност до 50 000 лв.

от    500

3 работни дни

Производствени машини над 20 бр.

по договаряне

5 работни дни

Водни транспортни средства

от 1500

7 работни дни

Въздушни транспортни средства

от 1500

7 работни дни

Специална техника

от   500

5 работни дни

Комплексно оборудване

от 1500

7 работни дни

Други машини и съоръжения непосочени в списъка

от   500

5 работни дни