Заявка за Оценка

Оценка на недвижими имоти

Плюсове при работа с нашата оценителска компания:

1. Висок професионализъм. Нашите оценители са високо квалифицирани специалисти, повечето с над 15-годишен опит в тази сфера.

2. Персонален подход. Вземаме предвид желанията на всеки клиент и нюансите на неговата дейност.

3. Оперативност и Бързина. Обработката на заявките за оценка и всички необходими процедури при изготвяне на оценителски доклади се извършват в максимално кратки срокове.

4.  Ниски тарифи. Ние ще направим оценка на Вашия имот като изведем неговата реална пазарна стойност срещу приемливо заплащане. Стремежа ни е да поддържаме максимално изгодно за клиента съотношение цена/качество за извършваните от нас оценителски услуги.

5. Конфиденциалност. Съхранението на предоставената информация е най-важният принцип на нашата работа. Обръщайки се към нас за изготвяне на оценка, ще елиминирате рискът от разкриване на информация на трети лица.

Ред при извършване на оценка на недвижими имоти

Най-често пред независимият оценител се поставя задачата да се определи пазарната стойност на обекта на оценка към определен момент от време, при отчитането на редица фактори. Да се направи верен извод, е възможно само при подробен анализ на представените документи, оценка на обективната ситуация на пазара и използуването на подходящи методи за оценка

При оценка на недвижими имоти се използва един от следните три подхода:

Разходен подход. Основава се на изучаването на настоящите намерения на купувачите, т.е. колко е готов да плати всеки от тях за изграждане на подобен обект. В процеса се определя първоначалната стойност на обекта и неговата амортизация (износване).

Сравнителен подход. Избора на този метод за анализ е ориентиран към действителните сделки с обекти, които имат сходни характеристики. Оценката се прави чрез съпоставяне на стойността на недвижимите имоти, за които има данни от сделки за покупко-продажба или офертни цени.

Приходен подход. Обикновено представлява интерес за потенциалните инвеститори. В основата на метода е изчисляването на възвръщаемостта на инвестицията (закупения обект) в бъдещето.

Най-честите причини за провеждане на процедурата по Оценка на недвижими имоти:

Нашите клиенти са както физически, така и юридически лица. При възлагането на оценителски услуги, те преследват различни цели:

 • Покупко-продажба;
 • Инвестиция за получаване на доходи;
 • Залог на имущество;
 • Внасяне на дял в уставния капитал на дружество;
 • Получаване на наследство или дарение;
 • Изготвяне на финансови отчети на дружеството в съответствие с Международните счетоводни стандарти (МСС) и Националните счетоводни стандарти (НСС);
 • Определянето на адекватни цени при отдаване под наем на имоти ;
 • Преразглеждане и преоценка на стойността на дълготрайните активи;
 • Съставяне на ликвидационен баланс при реорганизация на предприятието;
 • Изчисляване на причинени щети;
 • Разглеждане на дела в съда;
 • Строителство и реконструкция;
 • Застраховане;
 • Разделяне имущество при развод и делба.

Списък на необходимите документи

 1. 1. Копие от документ удостоверяващ Вещното право (Нотариален Акт за покупко продажба, Договор за покупко продажба, Нотариален Акт за учредяване право на   строеж, Акт за общинска собственост, Акт за държавна собственост и др).
 2. 2. Копие от Скица на поземлен имот.
 3. 3. Договори за наем (копие)
 4. 4. Други (копия) - при необходимост се изискват от клиента индивидуално