Заявка за Оценка

Оценка на Нежилищни имоти

Едно от направленията при оценка на недвижими имоти е определянето на стойността на имоти с търговско и административно предназначение. Най-често, това са нежилищни имоти, като например:

  • Сгради на територията на заводи и фабрики
  • Офиси и административни сгради
  • Хотели, хостели, пансиони, къщи за отдих
  • Кафенета, ресторанти и заведения за обществено хранене
  • Складове и Логистични центрове
  • Магазини и търговски площи

Това не е пълен списък на нежилищните недвижими имоти, за които може да се наложи изготвянето на оценка.

Недвижимите имоти с нежилищно предназначение могат да се разделят условно на четири вида: офиси, производствени имоти, имоти с търговско предназначение и складове.

Нежилищните имоти използвани като средство за производство, предоставят на пазара разнообразие от варианти, а оценката дава възможност да се намери оптималния подход за тяхното използване. Услугите за изготвяне на оценка на нежилищни недвижими имоти са необходими за целите на застраховането, при сделки за покупко-продажба, при определяне на наема на сгради, при оценяване на стойността на акции и дялове, за целите на счетоводното отчитане и оптимизиране на данъчното облагане на предприятията.

За извършване на оценка на нежилищни недвижими имоти са необходими притежанието на специфични знания и опит за разчитането и анализирането на следните фактори :

Текущата ситуация на пазара на недвижими имоти в района,

Вид (тип) на сградата,

Година на строеж на сградата (помещението)

Документи за правото на собственост и експлоатация на сградата (помещението)

Планиране, проектиране, оформление и довършителни работи

Комуникационни връзки на сградата (помещението)

Инфраструктура на сградата и прилежащата територия

Транспортни фактори: достъпност и обществен транспорт, паркинг

Местоположението на вградени помещения в сградата

Физическо състояние на оценяваният имот (помещение)

Функционална и икономическа адекватност

При оценка на нежилищни имоти могат да се отчетат и други фактори, които да имат значително въздействие върху стойността на обекта на оценка. Използването на професионален сертифициран оценител дава възможност тези фактори да се определят и използуват в процедурата по изготвянето на възложената оценка.

Списък на необходимите документи:

1. Копие от документ удостоверяващ Вещното право (Нотариален Акт за покупко продажба, Договор за покупко продажба, Нотариален Акт за учредяване право на строеж,     Акт за общинска собственост, Акт за държавна собственост и др).
2. 
Копие от Скица на поземлен имот (ако е включена земя).
3. 
Договори за наем (копие)
4. Архитектурни проекти, обяснителни записки и др.
5. Строителни книжа, документи, договори за извършени ремонти
6.Сертификати, лицензионни документи (ако има такива)
7.Данъчна оценка
8.Удостоверения, разрешителни за въвеждане в експлоатация и др.
9.Други (копия) - при необходимост се изискват от клиента индивидуално

Цени и срок за изпълнение при оценка на нежилищни имоти

Тип на оценяваният Обект

Цена в лева

Срок

Търговски обекти (магазини, заведения) с Р.З.П до 150 м2

       350

3 работни дни

Търговски обекти (магазини, заведения) с Р.З.П над 150 м2

 от  500

3 работни дни

Офис (обособен обект в сграда) с Р.З.П до 150 м2

       350

3 работни дни

Бензиностанции, газостанции, бази за горива

 от  800

3-5 работни дни

Хотели, ваканционни селища, почивни бази

 от  800

3-5 работни дни

Складове с прилежащ терен

 от  600

3-5 работни дни

Други нежилищни сгради с прилежащ терен

 от  600

3-5 работни дни

Административна / Търговска сграда с Р.З.П до 500 м2

       600

3-5 работни дни

Административна / Търговска сграда с Р.З.П до 700 м2

       700

3 работни дни

Административна / Търговска сграда с Р.З.П до 1000 м2

       800

3-5 работни дни

Административна / Търговска сграда с Р.З.П над 1000 м2

от 1000

3-5 работни дни

Други Нежилищни имоти непосочени в списъка

от   800

5 работни дни