Заявка за Оценка

Оценка на Поземлени имоти

Когато става въпрос за оценка на земни ресурси е необходимо да се внесе яснота в тези различни и много важни понятия, като оценка на земя и оценка на поземлен имот“. Терминът оценка на земя се използува в случаите когато става въпрос за „неусвоена“ собственост. Оценка на поземлен имот, означава част от територията заедно с подобренията, които позволяват използването на този участък според неговото целево предназначение.

Независимата професионална оценка на поземления имот ще Ви помогне да вземете икономически обосновано решение, да аргументирате своята позиция при спорни ситуации и да защитите своите интереси.

Факторите, които оказват влияние върху стойността при оценка на поземлени имоти могат да бъдат разделени на две части.

Първият и най-важен фактор е вещното право предмет на оценка.

Най-често оценявани вещни права са:

1.Оценка на правото на собственост върху поземлен имот;

2.Оценка на правото за отдаване под на наем на поземления имот.

3.Оценка на право на строеж, сервитути, право на преминаване и др.

Втората група фактори се основава на пазарните принципи за оценка на земя.

Първо, пазарна стойност имат само тези поземлени имоти, които са в състояние да удовлетворяват нуждите на ползвателя (принцип на полезността).

На второ място, стойността на поземленият имот , зависи от търсенето и предлагането на пазара. Един от най-важните отличителни белези от земята като обект на оценка, е фактът, че предлагането на земя не е „безгранично”, т.е. то не може рязко да се увеличи при покачване на цените.

На трето място, паричната оценка на поземленият имот не може да надвишава най-вероятните разходи за закупуване на аналогичен имот (принципа на заместването). Именно на този принцип е построен метода на сравнителните продажби.

На четвърто място, пазарната стойност на парцела, зависи от срока и вероятността за получаване на доход за определен период от време, при неговото най-ефективно използване.

На пето място, пазарната оценка на поземленият имот зависи от целевото предназначение на парцела и неговото разрешено използване.

На шесто място, върху стойността на парцела, както и при други недвижими имоти, влияние оказва фактора на местоположението, заедно с прилежащите комуникации или перспективата за тяхното наличие.

Най-честите причини за изготвяне на Оценка на Поземлен имот:

 • Покупко-продажба;
 • Инвестиция в поземлен имот с цел получаване на доход;
 • Залог на поземлен имот;
 • Внасяне на имот като дял в уставния капитал на дружество;
 • Получаване на имот като наследство или дарение;
 • Изготвяне на финансови отчети на дружеството в съответствие с Международните счетоводни стандарти (МСС) и Националните счетоводни стандарти (НСС);
 • Определянето на адекватни цени при отдаване под наем на поземлен имот;
 • Преразглеждане и преоценка на стойността на дълготрайните активи;
 • Разглеждане на дела в съда;
 • Ново строителство и реконструкция на съществуващ имот;
 • Разделяне на имоти при развод и делба.

Списък на необходимите документи:

1.Копие от документ удостоверяващ Вещното право (Нотариален Акт за покупко продажба, Договор за покупко продажба, Нотариален Акт за учредяване право на строеж,      Акт за общинска собственост, Акт за държавна собственост и др).

2.Копие от актуална Скица на поземлен имот.

3.Документи удостоверяващи показателите на парцела: предназначение,коефициенти за плътност, интензивност, кота корниз.

4.Данъчна оценка

5.Удостоверения, разрешителни за строеж и др.

6.Други (копия) - при необходимост се изискват от клиента индивидуално 

Цени и срок за изпълнение при оценка на Поземлени имоти

Тип на оценяваният Обект

Цена в лева

Срок

Незастроен Поземлен имот до 500 м2

     300

3-5 работни дни

Незастроен Поземлен имот до 1000 м2

     400

3-5 работни дни

Незастроен Поземлен имот над 1000 м2

от 500

3-5 работни дни

Незастроен Поземлен имот над 2000 м2

от 600

3-5 работни дни

Поземлен имот за развитие на инвестиционен проект

от 600

3-5 работни дни

Други Поземлени имоти непосочени в списъка

от 600

5 работни дни