Заявка за Оценка

Оценка на Търговски предприятия и Вземания

Бизнесоценяването е едно от най-сложните направления в оценителската дейност, което предполага наличието на разнообразни профилни знания - счетоводни, финансови, правни, данъчни, макроикономически и т.н.

Оценката на търговско предприятие представлява процес по определянето сумарната стойност на бизнеса, която зависи от стойността на материалните и нематериални активи и пасиви, ефективността от функционирането на предприятието, наличието на конкурентни предимства, ценността на човешките ресурси и много други показатели.

Оценката на бизнеса не е самоцел, тя е подчинена за решаването на определена задача. Необходимостта от оценка на бизнеса възниква при всички бизнес трансформации: при покупко-продажба на предприятие, промяна в акционерната структура, сливане и придобиване, и в много други случаи. Най-характерни са следните ситуации, при които се налага оценка на търговски предприятия и вземания:

1. Оценка на бизнеса за целите на покупко-продажба на предприятие

 1. Бизнесоценяване при реализиране на сделка за покупко-продажба е може би най-разпространеният случай на оценка на търговско предприятие. В практиката често се извършват сделки за покупко-продажба не на цялото предприятието, а на негова част (акции или дружествен дял).

  В този случай цената на отделния дял зависи не само от стойността на продаваната част като актив, но и от правата, които предоставят владението на този дял за новият си собственик. Например, ако това е контролният пакет акции на предприятието, неговата пазарна стойност ще бъде значително по-висока от миноритарният дял. В повечето случаи продажбата на търговско предприятие е сделка, която не води до прекратяване на дейността на оценяваната компания а само до прмени свързани с управлението и стратегията за развитие на бизнеса.

2. Оценка на предприятие при реорганизация, сливане и поглъщане

 1. При осъществяването на сливане пазарната стойност на компанията се формира в резултат от взаимодействието между търсенето и предлагането, а при поглъщането - в резултат на борбата между конкурентите.

  Оценката на бизнеса е необходима при избора на обосновано направление за преструктуриране и развитие на оценяваното предприятие. В процеса на бизнесоценяване, нашите специалисти идентифицират алтернативни подходи за управление на предприятието и определят, кой от тях ще осигури максимална ефективност, а следователно и по-висока пазарна стойност, което е и основна цел за собственика на компанията.

3. Оценка на търговско предприятие при застраховане

 1. В този случай се определя застрахователната стойност на компанията, която се състои в изчислението на размера на плащанията по застрахователния договор, при настъпване на застрахователно събитие - унищожаване или повреждане на застрахованите активи. За да се определи стойността на застрахованите активи, се използват понятия като възстановителна стойност и заместителна стойност.

  Възстановителната стойност или т.нар. стойност на пълно възпроизводство (reproduction cost new) е равна на текущите разходи, необходими за възстановяването на точни копия на всички активи на оценяваното предприятие.

  Заместителната стойност известна още като стойност на пълна замяна (replacement cost new) се формира, като общ размер на разходите за подмяна на активите с други от същия вид и функционално състояние, способни да удовлетворяват потребностите по аналогичен начин.

4. Оценка на търговско предприятие за обезпечаване на кредити

 1. При този случай на оценка на търговско предприятие се разглежда стойността на заложените като обезпечение активи, която заемодателят може да се получи при тяхната продажба в случай на неплатежоспособност на фирмата.

  Иначе казано, това е стойността на компанията, която се надява да получи кредитора при продажба на търг в случай на несъстоятелност или невъзможност на кредитополучателя до погаси полученият кредит.

5. Реализиране на инвестиционен проект за развитие на предприятието

 1. Съгласно Международните Стандарти за Оценка "инвестиционната стойност е субективно понятие, което съотнася конкретен обект на собственост с конкретен инвеститор или група инвеститори, които имат определени цели и (или) критерии за инвестиране".

  С други думи, инвестиционната стойност е способността на инвестицията, да генерира приходи и се явява като характеристика на инвестиционният проект. В този случай, инвеститора трябва да знае първоначалната (изходна) стойност на компанията, за да има база за сравнение относно бъдещата стойност формирана след реализацията на инвестиционният проект.

  Положителната разлика между двете стойности е индикатор за икономическата ефективност на инвестициятя

6. Оценка на компанията като инструмент за управление на стойността

 1. Управлението на стойността на компанията е инструмент обслужващ интересите на собствениците. За тях стойността на компанията е единственият критерий за оценка на финансовото благополучие, който дава цялостна представа за ефективността на управление на бизнеса.
 2. Световната практика показва, че най-конкурентноспособни са тези компании, в които основен критерий за оценка на качеството на управление е повишаването на стойността на компанията. Увеличението на стойността се основава на отчитането и количествената оценка и управление на въздействието на различни фактори върху дейността на дружеството чрез създаване на оптимизирани сценарии и модели за бизнес развитие.

7. Оценка на търговско предприятие при ликвидация

 1. Ликвидационна стойност на компанията се определя при пълна или частична ликвидация на предприятието, както и при разпродажба на отделни негови активи. Тя представлява паричната сума, която реално може да бъде получена от продажба на бизнеса или неговите активи във кратък срок, без възможност за провеждане на адекватен маркетинг. Обикновено при принудителната продажба на дружеството, възникват разходи по ликвидацията (комисионни, текущи разходи, хонорари за правни услуги и др.) затова ликвидационната стойност се разглежда като разлика от приходите от продажба на активите и ликвидационните разходи.

Аналитичните методи за оценка на бизнеса са представени в три основни подхода:

Пазарен подход

Пазарният подход извежда индикативна стойност, като сравнява актива -предмет на оценката с идентични или сходни активи, за които е налична ценова информация. Първата стъпка при този подход е да се разгледат цените по сделки с идентични или аналогични активи, сключени наскоро на пазара.

Ако броят на сключените сделки е малък, може да е подходящо да се разгледат цените на идентични или аналогични активи, които се предлагат за продажба, при условие че меродавността на тази информация бъде недвусмислено установена и критично анализирана.

Може да се наложи коригиране на ценовата информация, за да се отразят евентуалните разлики между условията на реалната сделка и базата на стойността или възможните допускания приети при извършваната оценка. Може също така да има разлики между юридическите, икономическите и физическите характеристики на активите по другите сделки и тези на оценявания актив.

Приходен подход

Приходният подход извежда индикативна стойност, като привежда бъдещите парични потоци към единна текуща капиталова стойност. Този подход разглежда прихода, който активът ще генерира през полезния си живот и извежда индикативна стойност чрез процес на капитализация. Капитализацията включва преобразуване на прихода в капиталова сума чрез прилагане на подходяща сконтова ставка. Методите, които попадат в приходния подход, включват:

 • Капитализация на прихода – към прихода от представителен единичен период се прилага норма на капитализация, която може да отразява всички рискове или да е глобална норма.
 • Дисконтирани парични потоци – към поредица от парични потоци за бъдещи периоди се прилага сконтова ставка, за да бъдат приведени към сегашна стойност.

Разходен подход

Разходният подход извежда индикативна стойност, използвайки икономическия принцип, че купувач не би платил за даден актив повече от разходите за придобиване на актив с равностойна полезност, независимо дали чрез покупка или изграждане.

Този подход се основава на принципа, че при отсъствие на неблагоприятни фактори, свързани с време, неудобства, рискове или други обстоятелства, цената, която купувач на пазара би платил за оценявания актив, няма да е по-висока от разходите за закупуване или изграждане на еквивалентен актив.

Поради физическо или морално остаряване, оценяваният актив често е по-малко атрактивен от алтернативния актив, който може да бъде купен или изграден. В такива случаи е необходимо да се внесе корекция в стойността на алтернативния актив в зависимост от изискваната база на стойността.

Всеки от тези подходи може да се реализира чрез различни методи. Като правило, за да се получи реална оценка, се прилагат всичките три подхода, а след това се извършва обосновано обобщение на резултатите от оценката на предприятието

10 етапа при извършване на бизнес оценка

1. Експертен разговор със собствениците на бизнеса и ръководството на компанията.
2. Пазарен анализ на отрасъла.
3. Запознаване с документите, счетоводните отчети на оценяваното предприятия.
4. Изчисляване на справедлива цена за оценителската услуга.
5. Определяне на рисковите моменти и възможни заплахи.
6. Прогнозиране на потенциалните възможности за бизнес.
7.Подбор на най-оптималните методи за оценка.
8. Непосредствено извършване на оценката.
9. Съгласуване и анализ на получените резултати.
10.Изготвяне на доклада за оценка.

Оценителският Доклад – заключителен етап при извършването на оценка на бизнеса

След като бъде извършена оценката, ще Ви представим официален доклад, който съдържа:

 • Информация за приложените принципи и методи на оценка
 • Подробен анализ на финансово-икономическото състояние на предприятието
 • Анализ на пазара и конкуренцията
 • Всички изчисления и разчети, детайлизирани и разшифровани
 • Финалните изводи и заключения.

Всяка страница на документа се номерира и след това доклада се подвързва. Процедурата по изготвяне на доклада приключва с въвеждането на личния подпис и печат на оценителя и дружеството. Доклада за оценка на бизнеса, е актуален в рамките на шест месеца от датата на подписването му.

Списък на необходимите документи

1. Решения, Учредителен договор, Устав, ЕИК
2. Данни за активите и пасиви: синтетични и аналитични сметки на всички статии по баланс, оборотна ведомост, списъци с активи, вземания и задължения, договори и др.
3.Информация за ценните книжа, с приложение на емисиите, и докладите за резултатите от тяхното издаване
4. Информация за организационната и производствена (търговска) структура на компанията и извършваната от нея дейност
5. Бизнес-планове, маркетингови планове, доклади за дейнастта
6. Счетоводни отчети и данъчни декларации (Баланси, ОПР за позледните 5 години), одиторски доклади
7. Информация за клонове, дъщерни структури със съответните документи.
8. Информация за осигуреното външно финансирани (банкови кредити, търговски заеми, лизинг и др финансови инструменти)
9. Други (копия) - при необходимост се изискват от клиента индивидуално

Стойността на услугите за оценка на предприятие (оценка на бизнеса) не е фиксирана и зависи от дейността на компанията, броя и стойността на активите, целите и сроковете за изготвянето на оценката и други фактори.  

Цени и срок за изпълнение при оценка на Търговски предприятия и Вземания

Тип на оценяваният Обект

Цена в лева

Срок

Търговско предприятие (съвкупност от активи и пасиви)

от 2500

5-10 работни дни

Бизнес план за развитие на бизнеса

от 3000

5-10 работни дни

Бизнес план за преструктуриране и оздравяване на бизнеса

от 3500

7-30 работни дни

Бизнес план за нов инвестиционен проект

от 3500

7-30 работни дни

Бизнес план (прогнозни Баланси, ОПР, Парични потоци)

от 1500

5-10 работни дни

Анализ на финансовото състояние на фирмата

от 2000

5-10 работни дни

Други разчети свързани с Корпоративни финанси

от 2000

5-10 работни дни