Заявка за Оценка

Оценка на Автомобили

Постоянният ръст на автомобилният пазар прави много актуална независимата оценка на автомобили. Оценката се извършва в най-различни случаи, например при покупка или продажба на автомобил, при придобиване в наследство, както и за оценка на щетите, ако Вашето превозно средство попадне в ПТП.

При изготвянето на оценка на автомобил се събират и анализират широк списък от данни: марка и модел, година на производство, маса и габарити на машината, мощност на двигателя, пробег. Важни са също първоначалната стойност на превозното средство, броя на всички предишни собственици, данните за обслужването на автотранспортното средство (ремонти, дефекти, липси, условия на експлоатация и т.н.).

Оценката на автотранспортни средства е процедура, която предполага изследването на функционалното и физическото състояние на машината с цел установяването на реалната цена.

Към днешна дата, оценката е опростена поради факта, че на вторичния пазар се намират почти всички известни модели леки и тежкотоварни автомобили. Въпреки това не е просто да се вземе самостоятелно решение, за това на каква цена трябва да се реализира дадена машина. Самостоятелната оценка на транспортно средство, обикновено е свързана с желанието да се спести определена сума пари.

Въпреки това, има вероятност не само да се загуби време, но и сума, значително надвишаваща заплащането на услугите на експерт . Най-целесъобразно е да се извърши консултация със специалист - оценител на машини и съоръжения, който може да вземе под внимание всички фактори, влияещи върху ценообразуването на вторичния автомобилен пазар.

В зависимост от това, каква е целта при определянето на стойността на автотранспортно средство, се използва сравнителен, разходен и приходен подход. Най-оптимален и оправдан, се счита сравнителният подход за оценка. При този подход за определяне на стойността, се сравнява оценяваният автомобил с аналогични превозни средства предлагани на пазара. След извършване на определени корекции, свързани с индивидуалните характеристики на автомобила се извежда пазарна стойност, която може да се използува за база при вземане на решения при разпореждане с оценяваният актив.

Списък на необходимите документи и информация

1. Копия от фактури, договори или други документи за закупуване на автотранспортното средство
2. Регистрационен талон, Технически паспорт
3. Година на производство, Марка и модел на автотранспортното средство
4. Технически характеристики и спецификации на автотранспортното средство
5. Предназначение и използуване на автотранспортното средство
6. Извършени ремонти и профилактика (сервизна книжка, договори)
7. Балансова стойност и извлечение от сметки (за собственици юридически лица)
8. Други (копия) - при необходимост се изискват от клиента индивидуално