Заявка за Оценка

Оценка на Административни и Производствени сгради

Оценка на Недвижими имоти на Полихром ПОАП (Кодак България)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Полихром ПОАП А.Д. (Кодак България)

АКТИВИ: Поземлени имоти, Административни и производствени сгради

БИЗНЕС СЕКТОР: Производство на фотоматериали

ЦЕЛ: Определяне на Пазарната Стойност за целите на счетоводната отчетност по МСС (одитор KPMG) 

ВИД СДЕЛКА: Преоценка на активи

ВИД СТОЙНОСТ: Пазарна стойност

ИЗПОЛЗУВАНИ ПОДХОДИ: Приходен, Разходен, Сравнителен 

ИЗПОЛЗУВАНИ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНКА: Стандарти за Бизнес оценяване издание на Агенцията за приватизация СБО 1-СБО 9, Международни стандарти за оценка – The International Valuation Standards - издание на The International Valuation Standards Council (IVSC), Единни стандарти за професионална оценителска практика - Uniform Standards of Professional Appraisal Practice издание на The Appraisal Foundation, Европейски стандарти за оценяване – European Valuation Standards издание на The European Group of Valuers Association (TEGOVA), Стандарти за Бизнес оценяване – Business Valuation Standards издание на Американското сдружение на оценителите – American Society of Appraisers, Федерални стандарти за оценка - Федеральные стандарты оценки, (ФСО 1-11) издание на Министерство на Икономическото Развитие и Търговията на Руската Федерация.