Заявка за Оценка

Оценка на бази за течни горива

Оценка на Недвижими Имоти и Машини и Съоръжения собственост на Лукойл Нефтохим Бургас А.Д.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Лукойл Нефтохим Бургас А.Д. 

АКТИВИ: Бази за съхранение на течни горива, разположени  в гр.Камено, гр.Карнобат, гр.Стара Загора, гр.Пловдив, с.Ветрен, гр Ихтиман, и в кв.Аспарухово

БИЗНЕС СЕКТОР: Търговия с горива

ЦЕЛ: Определяне на Пазарната Стойност

ВИД СДЕЛКА: Покупко-продажба на активи

ВИД СТОЙНОСТ: Пазарна стойност

ИЗПОЛЗУВАНИ ПОДХОДИ: Приходен, Разходен,

ИЗПОЛЗУВАНИ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНКА: Стандарти за Бизнес оценяване издание на Агенцията за приватизация СБО 1-СБО 9, Международни стандарти за оценка – The International Valuation Standards - издание на The International Valuation Standards Council (IVSC), Единни стандарти за професионална оценителска практика - Uniform Standards of Professional Appraisal Practice издание на The Appraisal Foundation, Европейски стандарти за оценяване – European Valuation Standards издание на The European Group of Valuers Association (TEGOVA), Стандарти за Бизнес оценяване – Business Valuation Standards издание на Американското сдружение на оценителите – American Society of Appraisers, Федерални стандарти за оценка - Федеральные стандарты оценки, (ФСО 1-11) издание на Министерство на Икономическото Развитие и Търговията на Руската Федерация.