Заявка за Оценка

Оценка на Плавателни съдове

Воднотранспортни средства се наричат плавателните съдове, използвани в изкуствени и естествени водни системи. Плавателен съд е превозно средство, предназначено да плава и да се движи по (или през) вода за удоволствие, физическо упражнение (както е при много малки лодки), превоз на хора и стоки или за военни цели.

Всички плавателни съдове са обединени от необходимостта да се задържат над водата, поради което корпусът им е най-важният аспект в конструкцията, поддръжката и външния им вид. Повечето плавателни съдове могат да се определят като кораби или лодки.

Водният транспорт се разделя на речен и морски. Основната характеристика на плавателните съдове е т.нар. мореходност. “Мореходност” е комплексно качество на кораба по отношение на корпуса, стъкмяването и екипажа, позволяващо му да плава в райони и метеорологични условия в съответствие с класа му, когато има такъв, както и да извършва дейността, за която е предназначен, без да се излага на опасност превозваният товар или животът на екипажа и пътниците.

Оценката на плавателни съдове е сложен изследователски процес. По време на оценката внимание се отделя на следните параметри, които влияят на крайната стойност на обекта:

 • Техническите характеристики;
 • Състоянието на конструктивни елементи, отделни агрегати и на кораба като цяло;
 • Работоспособността на различните системи и устройства.

На оценка подлежат следните видове воднотранспортни средства:

 • Кораби
 • Лодки
 • Съдове на въздушна възглавница
 • Фериботи
 • Плаващи докове
 • Хидроплани
 • Амфибии
 • Катамарани
 • Катери
 • Яхти
 • Моторници
 • Джет ски
 • Подводни лодки
 • Плавателни съдове със специално предназначение

Физическите лица се обръщат за оценка на воднотранспортни средства в следните случаи:

 • При закупуване на лодки, катери, яхти, джетове или други съдове – с желание да се установи обективността на обявената стойност;
 • При продажба на плавателни съдове - стремеж да се получи максимална полза и да се продаде обекта бързо, по пазарна цена;
 • Определяне на размера на нанесените щети — в случай на злополука или повреда;
 • Предаване на обекта като обезпечение (залог) при кандидатстване за кредит;
 • При извършване на лизингова сделка
 • Сключване на застраховка и определяне на стойността на обекта за застрахователната компания.

Юридическите лица също често възлагат оценки на плавателни съдове. За компаниите и индивидуалните предприемачи тази услуга е необходимо в следните случаи:

 • Завеждане на воднотранспортни средства в баланса на предприятието. За целите на счетоводната отчетност трябва да бъде ясно отразена стойността на обекта. Получаването на обективна пазарна стойност е възможно само след извършване на оценка на плавателния съд;
 • Отписване от баланса на компанията. Както и в случая с завеждането, при отписването от баланса на предприятието трябва да бъдат правилно оформени всички счетоводни и данъчни документи. За определяне на пазарната стойност на обекта е необходимо извършването на оценка;
 • Увеличение на капитала чрез апортна вноска. Собственият капитал може да бъде увеличен касто с парична сума, така и с имущество. Ако е избран обект от водния транспорт, трябва да се изготви оценка на това имущество;
 • Оценка на щетите, причинени от инцидент или злополука. Обективно да се оценят щетите е възможно само с помощта на професионална оценка. Тя включва в себе си анализ на техническото състояние на транспортното средство, описание на външните и вътрешни повреди, както количествена и стойностна сметка с необходимите разходи.

Списък на необходимите документи и информация

 1. 1. Копия от фактури, договори или други документи за закупуване на плавателния съд
 2. 2. Основни параметри на плавателния съд и неговото предназначение.
 3. 3. Технически паспорт, Година на производство, Марка и модел на плавателния съд
 4. 4. Технически характеристики, оборудване и спецификации на плавателния съд
 5. 5. Извършени ремонти и профилактика (договори)
 6. 6. Балансова стойност и извлечение от сметки (за собственици юридически лица)
 7. 7. Данни за екипаж, експлоатационни разходи, капацитет, наеми, търговски договори, приходи и др. икономическа информация
 8. 8. Системи за автоматизация, използвани източници на енергия
  9. Други (копия) - при необходимост се изискват от клиента индивидуално