Заявка за Оценка

Методология за оценка на Активи

Използваме методи и техники утвърдени в англосаксонската, западноевропейската и руската оценителска практика, подходящи и адаптирани за употреба при българските пазарни условия. Някои от използваните техники са непознати за българската практика, затова при използването и популяризирането им правим съответните препратки и преводи на източниците от които са взети. За всеки конкретен случай избираме най-подходящата методология съобразена с целите и предмета на оценка. В отделни ситуации извършваме оценки на базата на утвърдена методология и допускания съобразно изискванията на конкретните възложители (основно при оценка на обезпечения за целите на банковото кредитиране).

Основни методи за оценка на Недвижими Имоти:

 1. 1. Метод на капитализация на доходите
 2. 2. Метод на дисконтираните парични потоци.
 3. 3. Метод на амортизираната заместителна стойност (метод на предприемача).
 4. 4. Метод на сравнителната стойност.
 5. 5. Метод на ликвидационната стойност.
 6. 6. Метод на Волфганг Негели.
 7. 7. Метод на капитализацията на поземлената рента
 8. 8. Метод на извличането
 9. 9. Метод на районното развитие.
 10. 10. Метод на поземленния остатък.
 11. 11. Метод на инвестиционния проект.
 12. 12. Остатъчен метод (метод на допълнителната инвестиция).
 13. 13. Ипотечно-инвестиционен анализ

Комбинирани методи за оценка на Недвижими Имоти:

 1. 1. Метод на поземленния остатък заедно с остатъчния метод (метод на допълнителната инвестиция).
 2. 2. Метод на сравнителната стойност с капитализация на печалбата
 3. 3. Метод на капитализация на доходите в комбинация с Метода на амортизираната заместителна стойност.

Методи за оценка на Машини и Съоръжения:

 1. 1. Методи на разходите.
 2. 2. Пазарен метод (Метод на пазарните сравнения и аналози).
 3. 3. Метод основан на доходността.
 4. 4. Метод на ликвидационната стойност.
 5. 5, Метод на застрахователната стойност.
 6. 6. Стойност при бракуване.

Методи за оценка на Търговски Предприятия и Вземания:

 1. 1. Подход и Методи основани на активите:
 • Метод на чиста (нетна) стойност на активите
 • Метод на ликвидационна стойност

  2. Подход и Методи основани на доходността:
 • Метод на капитализацията на минали или настоящи доходи (парични потоци/нетна печалба)
 • Метод на дисконтирани бъдещи доходи (парични потоци/нетна печалба )
 • Метод на капитализацията на доход получаван за неопределено дълъг период от време
 • Метод на капитализацията на доход получаван в течение на ограничен срок (моделите на Инууд ,Хоскълд ,Ринг)
 • Модел на Гордън
 • Метод на свръхдохода

Подход и Методи на пазарните сравнения (аналози)

 • Метод на капиталовия пазар
 • Метод на сделките
 • Метод на отрасловата специфика
 • Метод на “пазарната привлекателност” на предприятието
 • Метод на отраслевите коефициенти
 • Метод на капитализацията на дивидента

Методи на смесения подход

 • Метод на дохода
 • Метод на свръхдохода
 • Метод на Шмаленбах

Други методи:

 • Модел на Олсън (ЕВО-valuation model)

Методология за оценка специфичен Бизнес и Компании в т.ч.

 • Оценка на параметрите на риска и стойността на финансиране
 • Модел на дисконтираните дивиденти
 • Модел на свободните парични потоци на собствения капитал (free cash flow to equity - FCFE)
 • Определяне стойността на акция/дял от собствения капитал
 • Модел на мултипликаторите основани на печалбата
 • Модел на мултипликаторите основани на баласовата стойност
 • Оценка на фирми извършващи финансови услуги
 • Оценка на фирми с отрицателен финансов резултат
 • Оценка на стартиращи фирми и оценка на закрити (некотирани) фирми

Прилагани Стандарти при оценяване

1.Стандарти за Бизнес оценяване издание на Агенцията за приватизация СБО 1-СБО 9

2.Международни стандарти за оценка – The International Valuation Standards - издание на The International Valuation Standards Council (IVSC)

3.Единни стандарти за професионална оценителска практика - Uniform Standards of Professional Appraisal Practice издание на The Appraisal Foundation.

4.Европейски стандарти за оценяване – European Valuation Standards издание на The European Group of Valuers Association (TEGOVA)

5.Стандарти за Бизнес оценяване – Business Valuation Standards издание на Американското сдружение на оценителите – American Society of Appraisers.

6.Федерални стандарти за оценка - Федеральные стандарты оценки, (ФСО 1-11) издание на Министерство на Икономическото Развитие и Търговията на Руската Федерация