Заявка за Оценка

ОЦЕНКА НА 75 БЕНЗИНОСТАНЦИИ НА ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ

Оценка на Недвижими Имоти и Машини и Съоръжения собственост на Петрол А.Д.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Лукойл България ЕООД

АКТИВИ: 75 броя бензиностанции екссобственост на Петрол А.Д. разположени в над шестдесет населени места на територията на цалата страна.

БИЗНЕС СЕКТОР: Търговия на дребно с горива

ЦЕЛ: Определяне на Пазарната Стойност

ВИД СДЕЛКА: Покупко-продажба на активи

ВИД СТОЙНОСТ: Пазарна стойност

ИЗПОЛЗУВАНИ ПОДХОДИ: Приходен, Разходен, Сравнителен 

ИЗПОЛЗУВАНИ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНКА: Стандарти за Бизнес оценяване издание на Агенцията за приватизация СБО 1-СБО 9, Международни стандарти за оценка – The International Valuation Standards - издание на The International Valuation Standards Council (IVSC), Единни стандарти за професионална оценителска практика - Uniform Standards of Professional Appraisal Practice издание на The Appraisal Foundation, Европейски стандарти за оценяване – European Valuation Standards издание на The European Group of Valuers Association (TEGOVA), Стандарти за Бизнес оценяване – Business Valuation Standards издание на Американското сдружение на оценителите – American Society of Appraisers, Федерални стандарти за оценка - Федеральные стандарты оценки, (ФСО 1-11) издание на Министерство на Икономическото Развитие и Търговията на Руската Федерация.