Заявка за Оценка

Референции за изготвени оценки

Предлагаме на Вашето внимание препоръки от наши клиенти, останали удовлетворени от качеството на извършените оценителски услуги и от създадените дългогодишни контакти.

ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД издава настоящата референция на КЕПИТЪЛ КОНСУЛТАНТС ЕООД в уверение на това че фирмата изработи цялостна оценка на Дълготрайни материални активи / Недвижими имоти, Машини и съоръжения, материали и задбалансови активи / собственост на Лукойл Нефтохнм Бургас А.Д.

В съвместната ни работа фирмата прояви коректност, професионализъм и високо чувство за отговорност при изпълнение на договорните отношения. Договорените срокове бяха спазени, въпреки възложените допълнителни задачи и наложените изисквания.

С извършената експертиза КЕПИТЪЛ КОНСУЛТАНТС ЕООД доказа че разполага с екип от висококвалифицирани професионалисти оценители в областта на недвижимите имоти, машини и съоръжения и цели предприятия. Считаме, че фирмата оправда гласуваното и доверие. В тази връзка препоръчваме КЕПИТЪЛ КОНСУЛТАНТС ЕООД като подходящ партньор на бъдещи Възложители.

Вилхелм Краус – Зам. Генерален Директор на ЛУКОЙЛ България ЕООД

„Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ издава настоящата референция на „Кепитъл Консултантс" ЕООД относно извършена годишна оценка на инвестиционния портфейл на дружеството към 31.12.2013 г. Портфейлът се състои от 13 333 дка земеделска земя и 17 инвестиционни имота - индустриални площи, офиси, автокомплекси и имоти за застрояване, находящи се в 6 града в България. Общият размер на неземеделския сегмент на портфейла е над 15 000 кв.м РЗП и над 100 000 кв.м земя за строителство.

В процеса на работа „Кепитъл Консултантс" ЕООД демонстрираха изключителен професионализъм, стриктно спазване на поетите срокове, задълбочено познаване на особеностите на местния пазар във всяка част на България, както и детайлен опит в оценяването на специфични активи.

Изключителната отговорност към поетите ангажименти и представените резултати бяха оценени много високо от „Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ, в резултат на което разчитаме на фирмата за дългосрочно партньорство за предоставяне на оценки и консултантски услуги.

Искрено препоръчваме „Кепитъл Консултантс" ЕООД и на други компании, които се нуждаят от услугите на компетентен и надежден професионалист в областта на недвижимостите. 

Данко Идакиев – Изпълнителен Директор на БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ

Настоящата референция се издава на КЕПИТЪЛ КОНСУЛТАНТС ЕООД , представлявана от Росен Иглев в уверение на това, че в периода 2013 - 2015 г. фирмата изпълни коректно своите задължения при оценката на Недвижими имоти собственост на дружеството за целите на счетоводната отчетност и извършваните годишни одити.

Тя изготви оценките, използвайки подходи и методи, съобразени с препоръките на нашите одитори и съобразени с изискванията на Българското законодателство, МСО и съответстващата нормативна база.

Фирмата разполага с екип от висококвалифицирани специалисти, необходимото техническо и мобилно оборудване за качественото изпълнение на предлаганите от нея услуги. Тя разполага с отлично разработена, действаща методология за предлаганите от нея услуги, което води до налагането на неин собствен, ефективен стил на работа, отличаващ я от конкурентите й на пазара. 

Милена Генчева – Член на У.С. на ЕВРОИНС РУМЪНИЯ

С настоящата референция изразяваме удовлетворението си от съвместната работа с "КЕПИТЪЛ КОНСУЛТАНТС" ЕООД , в уверение на това, че фирмата извърши оценка на недвижими имоти собственост на дружеството в качеството си на Дружество на Независим оценител.

Искаме да изразим нашето задоволство от професионализма на екипът на "КЕПИТЪЛ КОНСУЛТАНТС" ЕООД , както и от тяхната бърза реакция при решаването на всички възникнали въпроси или всички изисквания от наша страна.

От името на "ЕВРОЛИЙЗ АУТО" ЕАД бих искал да препоръчам "КЕПИТЪЛ КОНСУЛТАНТС" ЕООД   като надежден партньор, разполагащ със силен екип от опитни и доказани професионалисти. 

Ивайло Петков – Изпълнителен Директор на ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД

Московски Културно Делови Център - Дом на Москва в София издава настоящата референция на КЕПИТЪЛ КОНСУЛТАНТС ЕООД в уверение на това че компанията е извършила експертна оценка на собствената ни сграда находяща се на ул.Раковски №92. Сградата е построена преди повече от 125 години.

Това е третата по значимост сграда, построена в София
след Освобождението. Външният и вид е в характерния за края на XIX в. архитектурен стил, а интериорът на сградата е уникален. Зданието е регистрирано като ценен архитектурен паметник с национално значение.

Спряхме се на КЕПИТЪЛ КОНСУЛТАНТС ЕООД след преглеждане на многобройни други оферти от различни оценителски фирми. Учтиви в работата си с клиенти, оценителите предлагат професионални решения и консултации в областта на управлението и развитието на недвижимите имоти. Проектът по оценката бе изпълнен с много добро качество и в договорените срокове.

Качеството на извършената от тях експертиза, вежливия и квалифициран екип
с който работи фирмата напълно задоволява нашите изисквания. Удоволствие ще е за нас и занапред да работим с КЕПИТЪЛ КОНСУЛТАНТС ЕООД при разширяване на дейността на „Московски Културно Делови Център - Дом на Москва в София" на територията на България. 

Борис Громов - Директор на МКДЦ “Дом на Москва в София”

С настоящата референция общинската комисия по чл.27, ал.2 и ал.З от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет в Община Перник изразява удовлетвореността си от съвместната работа с г-н Росен Иглев, като независим сертифициран оценител, член на екип съгласно Заповед №836 / 27.05.2012 г. на Кмета на Община Перник по повод изготвянето на оценки за нанесените щети на жилищни имоти на граждани от земетресението от 22.05.2012г.

 С дейността си г-н Иглев доказа, че разполага с технически и кадрови потенциал като изпълни коректно, качествено и в срок възложените му задачи в кризисен период за Община Перник, когато в кратък период от време се наложи да се извърши оглед и оценка на щетите на над 8 500 имота на граждани.

В съвместната дейност между двете страни, Община Перник, в качеството си на Възложител е получила в срок и коректно изпълнени като форма и съдържание оценки за щетите от земетресението от 22.05.2012г., предмет на оценителската дейност на оценителя, които са предоставени на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет и на тази база се получиха Решения за отпускане на възстановителна помощ на граждани, чиито имоти са засегнати от земетресението.

Във взаймоотношенията си с Възложителя, г-н Росен Иглев проявява коректност и професионализъм, което ни дава основание да го препоръчаме като надежден партньор. 

инж. Юрий Драганов - Директор на Дирекция „ИРУС", Община Перник

С настоящото искам да отбележа, че вече повече от три години нашият офис в България осъществява полезно сътрудничество с българската фирма Кепитъл Консултантс, която през този период се представи като благонадежден и сигурен партньор.

При осъществяване дейността ни на Регионално представителство и закрила на интересите на многото фирми и предприятия от нашия Регион, потърсили през тези години контакти и бизнес отношения в България, сме ползвали услугите на "Кепитъл Консултантс"  относно консултации, експертизи и фирмени анализи, като същата винаги е демонстрирала компетентност и професионализъм придружено с необходимата отговорна резервираност.

Аурелио Донати – Представител на Региона Емилия Романа в България